Czym jest Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (Employer’s liability insurance)?


Prowadząc działalność biznesową musimy posiadać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową zarówno dla siebie jak i swojej firmy. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy zatrudniamy pracowników – wówczas musimy ubezpieczyć siebie oraz nasz personel. Czasami też ubezpieczenie może być wymagane przez prawo.

Jednym z głównych rodzajów ubezpieczenia dla firm jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (Employer’s liability insurance). W niektórych przypadkach jest ono obowiązkowe, a jego celem jest zabezpieczenie pracodawcy przed roszczeniami i ochrona pracowników, jeśli na przykład ulegną wypadkowi podczas świadczenia pracy.


W artykule dokładnie wyjaśniamy, czym jest OC pracodawcy i na czym polega. Dowiesz się z niego, kto musi takie ubezpieczenie posiadać, kto jest wyłączony z tego obowiązku oraz jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej zawiera.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

OC pracodawcy to rodzaj ubezpieczenia, które chroni ubezpieczonego przedsiębiorcę od negatywnych skutków finansowych w związku z roszczeniami składanymi przez pracowników, zwłaszcza gdy doznają urazu lub zachorują w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych.

Nawet mimo najlepszych starań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy, w zakładach czasami dochodzi do wypadków. Ponadto, pracownicy mogą też zachorować na skutek świadczenia pracy, co także trzeba wziąć pod uwagę. Warto również pamiętać, że do urazu może dojść nie tylko w wyniku wypadku, ale także powtarzanego wysiłku, na przykład, gdy musimy pozostać przez długi czas w nieodpowiedniej pozycji.

Zawody obarczone wysokim ryzykiem urazu spowodowanego powtarzanym wysiłkiem to m.in.:

 • Komisjoner
 • Kasjer w supermarkecie
 • Specjalista ds. wprowadzania danych, programista
 • Pracownik magazynu
 • Pracownik zakładu przetwarzającego żywność na zimno
 • Pracownik linii montażowej
 • Kierowca ciężarówki
 • Operator maszyn w fabryce
 • Malarz-remontowiec
 • Operator maszyny do szycia
 • Pracownik budowy i pracownik manualny
 • Pracownik manualny używający wibrujących narzędzi
 • Pracownik wykonujący pracę wymagającą częstego podnoszenia ciężkich przedmiotów

Jeśli pracownik wystąpi o wypłatę odszkodowania z któregokolwiek z powyższych powodów, wówczas pracodawca może liczyć się z ogromnymi kosztami. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub choroby mogą urosnąć do potężnych rozmiarów i nawet, jeśli pracodawca wygra sprawę, to wciąż czeka go pokrycie kosztów prawnych.

Ubezpieczenie OC pracodawcy chroni przedsiębiorcę przed finansowymi skutkami takiego roszczenia.

Co dokładnie obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Jak wspomnieliśmy powyżej, OC pracodawcy chroni ubezpieczonego przedsiębiorcę w przypadku konieczności pokrycia kosztów prawnych. Jego zakres obejmuje w szczególności koszty obrony i zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych. Pokryje ono również utratę zarobków pracownika na skutek choroby lub wypadku przy pracy, a także koszty leczenia.

Czy ubezpieczenie OC pracodawcy jest obowiązkowe?

Większość firm zatrudniających pracowników musi posiadać polisę OC pracodawcy. Najniższy wymagany poziom ochrony to 5 mln funtów. Aczkolwiek w większości polis minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 mln funtów. Nieprzestrzeganie tego obowiązku prawnego może kosztować pracodawcę 2500 funtów kary za każdy dzień bez ubezpieczenia.

Z kolei za nieokazanie certyfikatu ubezpieczenia, zwłaszcza na żądanie inspektorów, może grozić nam kara w wysokości 1000 funtów. Ponieważ jest to obowiązkowe ubezpieczenie, warto sprawdzić wiarygodność firmy ubezpieczeniowej w rejestrze Urzędu Nadzoru Finansowego (ang. Financial Conduct Authority). OC pracodawcy jest również wymagane, jeśli dla danej firmy pracują wolontariusze i podwykonawcy, nad którymi sprawowany jest nadzór. To samo dotyczy pracodawców, których personel pracuje zdalnie z domu.

Istnieje natomiast kilka wyjątków zwalniających przedsiębiorców z obowiązku posiadania tej polisy.

Kto nie musi posiadać ubezpieczenia OC pracodawcy?

Zgodnie z sekcją 2 ustawy o odpowiedzialności pracodawcy z 1969 r., pracodawcy nie muszą ubezpieczać członków rodziny. Dotyczy to:

 • Mężów i żon
 • Partnerów cywilnych
 • Ojców i matek
 • Dziadków i babć
 • Przybranych rodziców
 • Synów i córek
 • Wnucząt
 • Przybranych dzieci
 • Braci, sióstr, przybranego rodzeństwa

Ponadto pracodawcy nie mają obowiązku ubezpieczania pracowników wykonujących pracę poza terenem Wielkiej Brytanii. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownicy spędzają ponad 14 kolejnych dni w UK lub siedem dni na platformach wiertniczych – wówczas OC pracodawcy jest wymagane.

Jak można się spodziewać, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą posiadać tej polisy. To samo dotyczy spółek typu limited z jednym pracownikiem, będącym właścicielem ponad połowy udziałów w firmie.

Z obowiązku tego zwolniona jest również większość organizacji publicznych, takich jak:

 • Departamenty i agencje rządowe
 • Władze lokalne
 • Służby policyjne
 • Znacjonalizowane gałęzie przemysłu; instytucje służby zdrowia, trusty należące do NHS, organy opieki zdrowotnej, trusty podstawowej opieki oraz Szkockie Rady ds. Zdrowia.

Inne przedsiębiorstwa oraz organizacje finansowane ze środków publicznych nie są prawnie zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC pracodawcy. Na przykład wydziały transportu pasażerskiego oraz komisje sądów pokoju.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC pracodawcy?

Cena polisy zależy od wielu różnych czynników. Na wysokość składki wpływa przede wszystkim liczba zatrudnionych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że małe firmy z kilkoma pracownikami zapłacą mniej niż większe przedsiębiorstwa z liczną kadrą.

Ponadto firmy, w których praca wiąże się z większym niebezpieczeństwem muszą liczyć się z droższym ubezpieczeniem, niż te, gdzie pracownicy nie są narażeni na zagrożenia. Przykładowo, najniebezpieczniejszą branżą dla pracowników jest budownictwo, gdzie między 2020 a 2021 rokiem, w czasie pracy zginęło 39 osób. Nie dziwi więc fakt, że taki rodzaj ryzyka wiąże się z wyższym ubezpieczeniem niż w przypadku mniej niebezpiecznych zawodów.

Jakie inne rodzaje ubezpieczeń dla firm mogą okazać się potrzebne?

Wiele przedsiębiorstw może wymagać dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, na przykład w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (public liability insurance). Polisa ta zapewnia ochronę przed roszczeniami składanymi przez osoby trzecie. Ubezpieczenie pokrywa koszty prawne, w przypadku gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub uszkodzenia mienia osób trzecich. Wypłaca też odszkodowanie z tytułu roszczenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt (product liability insurance). Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami finansowymi w sytuacji, gdy sprzedawany produkt spowoduje chorobę, uszkodzenie ciała lub mienia. Dotyczy to również przypadków, gdy ubezpieczeni nie są producentami danego produktu.

Ubezpieczenie przerw w działalności firmy (business interruption insurance). Ten rodzaj ubezpieczenia zabezpiecza przedsiębiorstwo na wypadek przerw w działalności, na przykład z powodu powodzi lub pożaru.

Ubezpieczenie budynku firmy (business building insurance). Firmy prowadzące działalność w przynajmniej jednym budynku mogą ubezpieczyć nieruchomość przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.
Ubezpieczenie samochodu firmowego (business vehicle insurance). W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, firma może potrzebować różnego rodzaju ubezpieczeń pojazdów, np. ubezpieczenie dla kurierów czy ubezpieczenie samochodu dostawczego dla firm transportowych.

Ubezpieczenie cybernetyczne (cyber insurance). Ochrona firmy dzięki ubezpieczeniu cybernetycznemu może okazać się rozsądnym krokiem. Polisa ta zabezpieczy firmę finansowo przed atakami cybernetycznymi.
Na rynku ubezpieczeniowym dostępne są również bardziej specjalistyczne ubezpieczenia dla firm, na przykład dla branży budowlanej:

 • Ubezpieczenie narzędzi
 • Ubezpieczenie zapasów i materiałów
 • Ubezpieczenie sprzętu zmechanizowanego (maszyn)
 • Ubezpieczenie prac wykonawczych

Ubezpieczenie OC pracodawcy Podsumowanie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest obowiązkowe w przypadku firm zatrudniających jednego lub więcej pracowników. Jeśli ktokolwiek z personelu firmy ulegnie wypadkowi lub zachoruje w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych, wówczas może złożyć przeciwko pracodawcy roszczenie o odszkodowanie. OC pracodawcy wypłaci też odszkodowanie byłym pracownikom z prawowitym roszczeniem.

Roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu mogą być wynikiem nie tylko pojedynczego zdarzenia, ale również urazów spowodowanych powtarzanym wysiłkiem. Są to długoterminowe uszkodzenia ciała, na które narażeni są na przykład komisjonerzy pracujący w magazynach. Ich przyczyną jest powtarzana praca w nieodpowiedniej pozycji.

W przypadku gdy sprawa trafi do sądu, polisa pokryje koszty sądowe. Ubezpieczenie wypłaci również rekompensatę z tytułu utraty zarobków pracownika spowodowanej wypadkiem lub chorobą i pokryje koszty leczenia.

Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, większość firm ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC pracodawcy. Minimalny zakres ochrony wynosi 5 mln funtów, aczkolwiek większość pracodawców wybiera polisę na przynajmniej 10 mln funtów. Brak tej polisy wiąże się z bardzo wysoką karą w wysokości 2500 funtów za każdy dzień bez ubezpieczenia. Dodatkowo, za nieokazanie dokumentacji ubezpieczeniowej grozi kara w wysokości 1000 funtów.

Z obowiązku posiadania OC pracodawcy zwolnionych jest wiele firm i osób. Nie muszą go mieć przedsiębiorstwa zatrudniające bliskich lub bezpośrednich członków rodziny, nawet jeśli nie są biologicznie spokrewnieni, tak jak w przypadku przyrodniego rodzeństwa czy przyrodnich rodziców.

Ten rodzaj ochrony ubezpieczeniowej nie jest również wymagany, jeśli pracownicy danego przedsiębiorstwa pracują poza granicami Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy personel spędza przynajmniej 14 dni na terenie UK lub 7 dni na platformach wiertniczych.
Ubezpieczenia OC pracodawcy nie potrzebują również osoby prowadzące jednoosobową działalność, ani spółki typu limited, w których pracownik jest jednocześnie posiadaczem większości udziałów.

Z obowiązku posiadania tego ubezpieczenia zwolnione są także niektóre organy publiczne. Należą do nich m.in. policja i departamenty rządowe, a także inne przedsiębiorstwa finansowane ze środków publicznych, np. wydziały transportu pasażerskiego czy komisje sądów pokoju.

Z kolei firmy zatrudniające pracowników pracujących zdalnie, wolontariuszy lub podwykonawców pracujących pod nadzorem muszą posiadać OC pracodawcy.

Koszt tego ubezpieczenia zależy od wielu różnych czynników, z których najbardziej decydującym jest liczba pracowników w firmie. Nie bez znaczenia jest także poziom niebezpieczeństwa związanego z wykonywaniem danego zawodu. Większa liczba pracowników w połączeniu z wysokim poziomem ryzyka znacząco zwiększy wysokość składki.

Aby chronić siebie i swoją działalność, przedsiębiorcy, oprócz ubezpieczenia OC pracodawcy, mogą także skorzystać z innego rodzaju ubezpieczeń, takich jak:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
 • Ubezpieczenie przerw w działalności firmy
 • Ubezpieczenie budynku firmy
 • Ubezpieczenie samochodu firmowego
 • Ubezpieczenie cybernetyczne

Ponadto niektóre branże, np. budownictwo, potrzebują również specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej w postaci:

 • Ubezpieczenia narzędzi
 • Ubezpieczenia zapasów i materiałów
 • Ubezpieczenia sprzętu zmechanizowanego (maszyn)
 • Ubezpieczenia prac wykonawczych