Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Zastanawiasz się: „Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i po co mi jest potrzebne?” Tu znajdziesz odpowiedź.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę firmom, niezależnym specjalistom lub osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą przed roszczeniami prawnymi wniesionymi przeciwko nim przez klientów, odbiorców, członków społeczeństwa lub pracowników.

(Co oznacza odpowiedzialność w polisie ubezpieczeniowej? Termin „odpowiedzialność” oznacza, że jedna ze stron jest za coś prawnie odpowiedzialna).

Obrona i rozstrzyganie takich spraw może być niezwykle kosztowne. Może nawet sparaliżować działalność mniejszych firm. Ten rodzaj ubezpieczenia pozwala pokryć koszty opłat prawnych i innych wydatków związanych z roszczeniem.

Poniżej przyjrzymy się jakie są zakresy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz różne rodzaje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – niektóre z nich są wymagane prawnie, a inne opcjonalne.

Co pokrywa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Większość ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pokrywa opłaty prawne, koszty ugody i inne wydatki, które mogą pojawić się w trakcie procesu dochodzenia roszczeń.

Jednakże, tak jak w przypadku innych polis ubezpieczeniowych, to co dokładnie jest objęte ubezpieczeniem zależy od rodzaju ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i poziomu ochrony określonego w polisie.

Jakie są różne rodzaje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Cztery główne rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości oraz
 • ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej.

Każde z nich jest dedykowane nieco innemu ryzyku i potrzebom ubezpieczeniowym. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

1.Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów to rodzaj ubezpieczenia biznesowego, które pokrywa koszty prawne i wypłaty odszkodowań w przypadku roszczeń zgłaszanych przez członków społeczeństwa w odniesieniu do firmy i jej obiektów. Obejmuje roszczenia wobec firmy z tytułu urazu, choroby lub uszkodzenia mienia.

Kto musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów (znane również jako ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) nie jest wymagane przez prawo, ale jest szczególnie zalecane, jeśli Twoja firma ma jakikolwiek kontakt z członkami społeczeństwa, jeśli odwiedzasz klientów, jeśli klienci odwiedzają Ciebie, lub jeśli pracujesz w miejscu publicznym. Większość firm decyduje się zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów, aby zabezpieczyć się na okoliczność wypadków i uniknąć potencjalnie wysokich kosztów prawnych związanych z wniesionymi przeciwko nim roszczeniami.

Ponieważ każda firma jest inna, istnieją różne poziomy ochrony oferowane przez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności publicznej. Jeśli Twoja firma ma minimalny kontakt z członkami społeczeństwa, możesz wybrać niski poziom ochrony. Natomiast jeśli Twoja firma ma stały kontakt z członkami społeczeństwa, na przykład prowadzi działalność w zakresie świadczenia osobistej opieki, restaurację, czy firmę budowlaną, lepszym rozwiązaniem będzie bardziej kompleksowa polisa.

Często klienci lub firmy korzystają z usług tylko tych firm, które mają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów. Jest to szczególnie istotne w przypadku współpracy z rządem lub władzami lokalnymi.

Co pokrywa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów?

Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub zdrowiu klientów zależy od wybranego poziomu ochrony.

Zasadniczo zapewnia ono ubezpieczenie kosztów obrony i zaspokojenia roszczeń zgłaszanych przez członków społeczeństwa wobec firmy w związku ze zdarzeniami, które wystąpiły na skutek prowadzenia działalności gospodarczej.

Co stanowi przykład roszczenia z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Przykłady roszczeń dotyczących zdarzeń, które obejmuje większość polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej:

 • Zatrucie pokarmowe – osoba zatruła się jedzeniem, które zostało przygotowane przez Twoją firmę.
 • Poślizgnięcia i potknięcia – osoba postronna poślizgnie się lub potknie i upadnie, doznając obrażeń w miejscu pracy lub z powodu sprzętu używanego przez Twoją firmę
 • Uszkodzenie dobytku – wypadki w Twoim miejscu pracy, które spowodowały uszkodzenie mienia danej osoby
 • Uszkodzenie mienia – wypadki w Twojej firmie, które spowodowały uszkodzenie czyjegoś mienia, takie jak zarysowanie podłogi lub przecięcie przewodu elektrycznego.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności publicznej powinno pomóc Ci pokryć wypłaty odszkodowań z tytułu np. leczenia, napraw i strat finansowych, do wysokości kwoty ubezpieczenia określonej w polisie.

2.Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy chroni firmy przed kosztami prawnymi i odszkodowaniami z tytułu roszczeń pracowników. Pokrywa koszty odszkodowania dla pracownika, który doznał obrażeń lub zachorował w wyniku pracy dla Twojej firmy. Nawet poślizgnięcie się pracownika na mokrej podłodze może prowadzić do zgłoszenia roszczenia.

Kto musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (ang. Employers’ liability insurance) jest obowiązkowe, jeśli zatrudniasz choćby jednego pracownika. Możesz zostać ukarany grzywną za każdy dzień, w którym jako pracodawca nie jesteś odpowiednio ubezpieczony. Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, od autoryzowanego ubezpieczyciela, musi zapewniać ochronę na minimum 5 milionów funtów. Kwota ta stanowi minimum prawne, a większe firmy mogą potrzebować wyższej ochrony ubezpieczeniowej w zależności od liczby pracowników i charakteru wykonywanej pracy.

Kwestie te można omówić z ubezpieczycielem podczas wykupywania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Charakter działalności oraz ryzyko związane z pracą wykonywaną przez Twoich pracowników wpływają na poziom potrzebnej ochrony ubezpieczeniowej. Osoby wykonujące zawody obarczone wyższym poziomem ryzyka, np. elektrycy, inżynierowie i osoby wykonujące prace na wysokościach, będą potrzebowały wyższej ochrony ubezpieczeniowej.

Co pokrywa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy pokrywa koszty obrony lub zaspokojenia roszczeń pracownika wobec pracodawcy. Roszczenie może być związane z urazem lub chorobą powstałą w wyniku wykonywanej pracy lub z powodu zaniedbań pracodawcy. Ten rodzaj ubezpieczenia pomoże pokryć koszty odszkodowania i może obejmować koszty medyczne, koszty prawne, koszty utraconych dochodów oraz wszelkie inne szkody.

3.Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości chroni Cię w przypadku, gdy osoba zostanie poszkodowana lub jej rzeczy osobiste zostaną uszkodzone na terenie Twojej nieruchomości (lub w związku z nią). Jeśli ktoś dozna obrażeń ciała w wypadku na terenie Twojej nieruchomości lub w związku z nią, ten rodzaj ubezpieczenia może umożliwić pokrycie kosztów wszelkich odszkodowań przyznanych poszkodowanej osobie.

Kto musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości ma na celu ochronę właściciela gruntu lub budynku. Właściciele nieruchomości są prawnie zobowiązani do zapewnienia, że ich nieruchomość jest w dobrym stanie i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników. Wśród nich wymienić można lokatorów, osoby odwiedzające nieruchomość lub osoby przebywające poza budynkiem.

Co pokrywa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości?

Zakres ubezpieczenia różni się w zależności od ubezpieczyciela, ale ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości pokrywa koszty związane z roszczeniami, takie jak opłaty prawne za obronę przeciwko roszczeniu i wszelkie odszkodowania przyznane osobie, która doznała obrażeń. Jako przykład można podać koszty leczenia szpitalnego i przyjazdu karetki pogotowia.

Jeśli na przykład listonosz potknie się o poluzowaną płytę chodnikową lub nierówne schody, albo Wykonawca poślizgnie się i dozna obrażeń na mokrej powierzchni, możesz być zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości często wiąże się z koniecznością przestrzegania wymogów prawnych, takich jak kontrole urządzeń elektrycznych i instalacji gazowej.

4.Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Czym jest ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej?

Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej (ang. professional indemnity insurance) to polisa ubezpieczeniowa dla właścicieli firm, freelancerów i osób prowadzących działalność na własny rachunek, która zapewnia odszkodowanie w przypadku poniesienia strat finansowych, materialnych lub osobowych przez klienta z tytułu nieodpowiednio wykonanej usługi lub doradztwa.

Kto musi wykupić ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej?

Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, znane również jako ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, jest przeznaczone dla firm świadczących usługi. Jest ono niezbędne, jeśli w ramach świadczonych usług oferujesz swoją wiedzę, umiejętności i porady.

Zarządy lub organy regulacyjne niektórych zawodów mogą wymagać od Ciebie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Są to między innymi księgowi, architekci, doradcy finansowi, adwokaci i niektórzy pracownicy służby zdrowia.

Co pokrywa ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej?

Zakres ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej zależy od osoby świadczącej usługę i często jest dostosowywany do wymagań danej firmy. Klienci mogą wystąpić z roszczeniem, jeśli chcą uzyskać odszkodowanie za straty finansowe lub szkody wynikające z któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

 • Niedbale wykonanych usług lub niewłaściwych porad
 • Nieprawidłowych informacji lub nieprawidłowego przeszkolenia
 • Nieodpowiednie doradztwo biznesowe
 • Naruszenie obowiązków zawodowych
 • Błędy lub zaniechania, które przyniosły im straty finansowe
 • Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej może pomóc w sytuacjach, gdy Twoja firma zostanie pozwana. Pokrywa koszty prawne obrony i zaspokojenia roszczeń objętych ubezpieczeniem. Może to być na przykład pozostawienie przez pracownika w pociągu dokumentów zawierających poufne informacje lub udzielenie przez niego niekorzystnej porady zawodowej. Niektóre polisy obejmują również roszczenia dotyczące zniesławienia i własności intelektualnej.

Podsumowując

Wszystkie firmy są narażone na ryzyko wytoczenia im procesu o odszkodowanie za szkody finansowe lub zdrowotne, czy to przez klienta, pracownika czy też innego członka społeczeństwa.

Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem firmy, osobą wykonującą wolny zawód, czy też prowadzącą własną działalność gospodarczą, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokryje wszelkie koszty prawne i koszty ugody w przypadku otrzymania pozwu. Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla swojej firmy? Nasz zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć dokładnie taką ochronę, która zabezpieczy każdy obszar Twojej odpowiedzialności. Zacznij tutaj.