Polski paszport dla dziecka w UK: jak wyrobić?


Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dziecko nabywa polskie obywatelstwo, jeśli w chwili jego urodzenia co najmniej jedno z rodziców jest polskim obywatelem — nie ma tu znaczenia miejsce urodzenia dziecka czy posiadanie jednocześnie obywatelstwa innego państwa. Dotyczy to więc również wszystkich dzieci Polaków mieszkających w UK. Posiadając obywatelstwo RP, dziecko ma też prawo do uzyskania polskiego paszportu.

Tu pojawia się jednak wiele pytań o sposób wnioskowania o wydanie takiego dokumentu przez osoby przebywające na stałe za granicą. Czy sprawę można załatwić w ambasadzie polskiej w UK? Co jest potrzebne, by złożyć wniosek o paszport dla małoletniego? Czy musimy wyrabiać taki dokument, jeśli dziecko ma już paszport brytyjski?

Jak wyrobić polski paszport dla dziecka w Wielkiej Brytanii?

Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka online

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia i posiadają numer PESEL wniosek o wydanie paszportu (lub paszportu tymczasowego) można złożyć online. E-wniosek może zostać złożony przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora, a cała procedura wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez użycie profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego/osobistego.

  • Jak założyć profil zaufany w UK? Profil zaufany można założyć online, korzystając z bankowości elektronicznej. Jeśli nie mamy polskiego konta bankowego, założony przez Internet profil możemy potwierdzić w wybranym punkcie potwierdzającym — w UK zrobimy to w konsulacie po umówieniu wizyty w systemie e-Konsulat.

Do złożenia e-wniosku potrzebne będą:

  • 1 kolorowe zdjęcie w formacie cyfrowym — nie może być starsze niż 6 miesięcy,
  • dowód wpłacenia opłaty paszportowej na konto wybranej placówki konsularnej – £31,
  • zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu (złożona w konsulacie, przez e-usługę “Wyraź zgodę na wydanie paszportu” lub dodana jako skan do wniosku — w tym przypadku wymagane jest notarialne potwierdzenie podpisu, a oryginał należy dostarczyć do konsulatu) lub potwierdzenie braku konieczności posiadania takiej zgody (np. orzeczenie sądu rodzinnego w sprawie, akt zgonu).

Złożenie wniosku w urzędzie konsularnym w Wielkiej Brytanii

Wniosek o paszport dla dziecka można również złożyć osobiście w dowolnym urzędzie konsularnym po umówieniu wizyty przez system e-Konsulat. Mogą zrobić to rodzice, opiekun prawny lub kurator.

Podczas wizyty w konsulacie wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej. Dostarczyć należy:

  • 1 kolorowe i aktualne zdjęcie biometryczne dziecka,
  • w przypadku wniosku składanego przez rodziców powinni oni okazać ważne dokumenty tożsamości, jeśli wniosek składa opiekun prawny lub kurator — dokumenty sądowe uprawniające do złożenia wniosku,
  • poprzedni paszport dziecka, jeśli taki dokument był już wydany.
    Przy składaniu wniosku konieczne jest też opłacenie kosztu paszportu, opłata wynosi £31.
  • Ważne! Do wydania paszportu niezbędny jest numer PESEL. Jeśli chcemy wyrobić polski dokument paszportowy dla dziecka urodzonego za granicą, które nie posiada polskiego aktu urodzenia, musimy przed złożeniem wniosku zarejestrować zagraniczny akt urodzenia — można zrobić to za pośrednictwem konsulatu bez konieczności wizyty w Polsce.

Jeśli drugi rodzic nie może być obecny przy składaniu wniosku, konieczne jest przedstawienie pisemnej zgody nieobecnego rodzica na wydanie paszportu — musi być potwierdzone notarialnie. Taka zgoda może zostać również wysłana drogą elektroniczną — w tym przypadku wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego. Jeśli rodzic jest nieznany lub zmarł, należy przedstawić stosowne dokumenty — to odpowiednio odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub akt zgonu rodzica.

● Czy zgoda drugiego rodzica zawsze jest wymagana? Zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi rodzic ma ograniczone prawa rodzicielskie w zakresie wpływającym na prawo decydowania w sprawie wydania dziecku paszportu. W takiej sytuacji konieczne jest jednak dołączenie do wniosku prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego ten fakt. Sąd może wydać również zgodę na wyrobienie dla dziecka paszportu bez zgody drugiego rodzica w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami.

Odbiór paszportu dla dziecka w UK

Czas oczekiwania na paszport to z reguły ok. 6 tygodni. W pilnych sytuacjach można złożyć podanie do konsula o paszport tymczasowy dla dziecka — w takim przypadku dokument można otrzymać w ciągu 30 dni.
To czy nowy paszport lub paszport tymczasowy dziecka jest gotowy można sprawdzić online na stronie moj.gov.pl — do tego niezbędny jest numer wniosku paszportowego.

Paszport dziecka należy odebrać w tym samym urzędzie konsularnym, w którym złożony został wniosek (dotyczy to również e-wniosku). Odbierając nowy paszport, musimy przynieść poprzedni dokument, który zostanie anulowany. Trzeba też pamiętać, że odbiór paszportu dla dziecka, które ukończyło 5 lat, wymaga obecności dziecka podczas wizyty w konsulacie wraz z rodzicem/opiekunem.

Czy polski paszport dla dziecka urodzonego w UK jest potrzebny?

Warto spojrzeć też na sytuację dzieci, które posiadają nie tylko polskie, ale też brytyjskie obywatelstwo. Czy jeśli dziecko ma już brytyjski paszport, musimy wyrobić także polski dokument? Wszystko zależy od tego, gdzie chcemy wyjechać. Jeśli planujemy wizytę w Polsce, będzie to konieczne.

Zgodnie z przepisami każdy obywatel RP ma obowiązek posługiwania się na terenie Polski polskimi dokumentami — oznacza to, że w przypadku posiadania wyłącznie brytyjskiego paszportu mogą pojawić się problemy z przekroczeniem granicy.