Właściciele firm trzykrotnie częściej odpowiedzieli za naruszenie zasad bhp w 2016 roku

Właściciele i dyrektorowie przedsiębiorstw w UK podlegają odpowiedzialności cywilnej za wypadki i zdarzenia, którym nie potrafili zapobiec. W ustawie o spółkach z 1985 roku (ang. Companies Act 1985) widnieje ponad 200 wykroczeń, a jest to zaledwie czubek góry lodowej. Pod uwagę należy również wziąć brytyjską ustawę bezpieczeństwa i higieny pracy (Health & Safety at Work Act), dyrektywy Unii Europejskiej, oraz coraz szersze prawodawstwo z zakresu ochrony praw konsumenta, które łącznie bezprecedensowo podnoszą prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania sądowego wobec właścicieli firm.

Rok temu, w lutym 2016 r., opublikowano wytyczne dla orzecznictwa w sprawie wykroczeń kodeksu zdrowia i higieny w miejscu pracy, śmiertelnych wypadków w miejscu pracy, oraz bezpieczeństwa higieny żywności. Od tego czasu liczba dochodzeń wszczętych wobec właścicieli firm wzrosła trzykrotnie, a brytyjskie przedsiębiorstwa odnotowały radykalny wzrost wartości kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów BHP.

Rzeczywiście, w 2016 r. suma 20 największych grzywien nałożonych za naruszenie przepisów zdrowia i higieny w miejscu pracy wyniosła £38,6 mln. Kwota ta jest zdecydowanie wyższa, szczególnie w porównaniu z dwoma poprzednimi latami (w 2015 r. wyniosła ona 13,5 mln, a w 2014 r. 4,3 mln funtów). Według badań przeprowadzonych przez międzynarodową kancelarię prawną Clyde & Co, od momentu wprowadzenia nowych przepisów BHP wartość kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa za ich nieprzestrzeganie wzrosła o 43%.

Nowe wytyczne znacznie bardziej obarczają dyrektorów firm oraz kierowników wyższego szczebla odpowiedzialnością za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, oraz podnoszą prawdopodobieństwo nałożenia na nich kary pozbawienia wolności zarówno za umyślne naruszenie przepisów jak i za poważne niedopełnienie obowiązków.

Przeprowadzenie dokładnej analizy strategii zarządzania ryzykiem oraz sprawdzenie dokumentacji i rozwiązań BHP na terenie zakładu pracy pomagają uniknąć tych porażających konsekwencji. Nieodzowne jest również zaangażowanie w procesie pracowników, którzy mogą wskazać na zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa w ich miejscu pracy niewidoczne dla kierowników wyższego szczebla.

Ubezpieczenie dyrektorów i członków zarządu (ang. Directors & Officers Insurance) gwarantuje kompleksową ochronę dyrektorów przed kosztami poniesionymi w przypadku postępowania sądowego oraz wszelkimi szkodami poniesionymi w procesie, postępowaniu czy powództwie wszczętym przeciwko nim. Przyszłość przedsiębiorstwa bardzo często zależy od posiadania odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Skontaktuj się z PolPlan już dzisiaj by zapewnić swojej firmie należytą ochronę.

Dowiedz się więcej